SrNoName  Designation
1Shri Vishnu bhagwan Agarwal   President
2Shri Ravi Agarwal  Vice- President
3Shri Ram Prakash Sharma  Secretary
4Shri Manu Agarwan  Joint-Secretary
5Dr.M.S.A.Agarwal  Director
6Shri Om Prakesh Tiwari  Auditor
7Smt.Shilpi Agarwal  Treasures
8Dr. Hari Om Gupta  Member
9Shri Anshul Rastogi  Member
10Dr.Prashant Vashishth  Principal, Ex-Officio Member